RPC 1 ( -0.01 -0.92% )

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ RPC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสัจจา เจนธรรมนุกูลเจนธรรมนุกูลประธานกรรมการRPC - RPC - RPC - RPC - RPC - RPC -
นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์กฤษณกาญจน์ประธานคณะกรรมการบริหารRPC -
นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุลสุวรรณหิรัญกุลรักษาการผู้จัดการใหญ่TRUBB - TIC - TIC - STA - PDJ - STA - PDJ - SAMCO - STA - STA -
นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์กฤษณกาญจน์กรรมการRPC -
นายสุทัศน์ ขันเจริญสุขขันเจริญสุขกรรมการCI - CI - CI - LIT - CI - CI - LIT - CI - LIT - CI - LIT -
นายอานุภาพ จามิกรณ์จามิกรณ์กรรมการอิสระ
นายพิพิธ พิชัยศรทัตพิชัยศรทัตกรรมการอิสระ
นายพินิจ วุฒิพันธุ์วุฒิพันธุ์กรรมการอิสระ
นายสมชาย ศิริโรจน์วิสุทธิ์ศิริโรจน์วิสุทธิ์กรรมการอิสระ
นางรัชนีกร จินตกานนท์จินตกานนท์กรรมการอิสระSGF - NEWS - SGF - BLISS - SGF - BLISS - SGF - SGF - BLISS - SGF - BLISS - SGF - SGF - BLISS - SGF -
นายรักไทย บูรพ์ภาคบูรพ์ภาคกรรมการอิสระ
นายพินิจ วุฒิพันธุ์วุฒิพันธุ์กรรมการตรวจสอบ
นายสมชาย ศิริโรจน์วิสุทธิ์ศิริโรจน์วิสุทธิ์กรรมการตรวจสอบ
นางรัชนีกร จินตกานนท์จินตกานนท์กรรมการตรวจสอบSGF - NEWS - SGF - BLISS - SGF - BLISS - SGF - SGF - BLISS - SGF - BLISS - SGF - SGF - BLISS - SGF -
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3