RS 18 ( 0.00 0.00% )

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ RS “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์เชษฐโชติศักดิ์ประธานกรรมการบริษัทRS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์เชษฐโชติศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารRS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์เชษฐโชติศักดิ์กรรมการผู้จัดการRS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุลเตชรุ่งชัยกุลกรรมการ
นายดามพ์ นานานานากรรมการ
นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์เปสลาพันธ์กรรมการ
นายโสรัตน์ วณิชวรากิจวณิชวรากิจกรรมการCRANE - IHL - RS - SALEE - CRANE - IHL - RS - SALEE - CRANE - IHL - JMART - RS - SALEE - CRANE - IHL - JMART - ANAN - IHL - JMT - RS - RS - RS - RS - RS -
นายสุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการประศาสน์ครุการกรรมการ
พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัยพานิชสมัยกรรมการอิสระ
นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ดัชณาภิรมย์กรรมการอิสระ
นายวิทยา ด่านธำรงกูลด่านธำรงกูลกรรมการอิสระ
นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ดัชณาภิรมย์ประธานกรรมการตรวจสอบ
พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัยพานิชสมัยกรรมการตรวจสอบ
นายวิทยา ด่านธำรงกูลด่านธำรงกูลกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3