SAUCE 28 ( -0.50 -1.79% )

บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ SAUCE “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายปริญญา วิญญรัตน์วิญญรัตน์ประธานกรรมการบริหารSAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE -
นายปริญญา วิญญรัตน์วิญญรัตน์กรรมการSAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE -
นายบัณฑิต วิญญรัตน์วิญญรัตน์กรรมการSAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE -
นางพรนภา วิญญรัตน์วิญญรัตน์กรรมการSAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE -
น.ส.มาลี วิญญรัตน์วิญญรัตน์กรรมการSAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE -
นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์วิญญรัตน์กรรมการSAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE -
นายบัญชา วิญญรัตน์วิญญรัตน์กรรมการSAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE - SAUCE -
น.ส.รวีวัลย์ ภิยโยพนากุลภิยโยพนากุลกรรมการอิสระ
พล.ร.ท.ทนง ศิริรังษีศิริรังษีกรรมการอิสระ
นายพจน์ กองพุฒิกองพุฒิกรรมการอิสระ
น.ส.รวีวัลย์ ภิยโยพนากุลภิยโยพนากุลประธานกรรมการตรวจสอบ
พล.ร.ท.ทนง ศิริรังษีศิริรังษีกรรมการตรวจสอบ
นายพจน์ กองพุฒิกองพุฒิกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3