SCC 462 ( -8.00 -1.70% )

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ SCC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยาอิศรางกูรประธานกรรมการ
นายกานต์ ตระกูลฮุนตระกูลฮุนกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายพนัส สิมะเสถียรสิมะเสถียรกรรมการ
นายยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติกรรมการ
นายเสนาะ อูนากูลอูนากูลกรรมการ
นายชุมพล ณ ลำเลียงกรรมการ
นายอาสา สารสินสารสินกรรมการ
นายสุเมธ ตันติเวชกุลตันติเวชกุลกรรมการ
นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์นิมมานเหมินท์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์กรรมการตรวจสอบ
นายประมนต์ สุธีวงศ์สุธีวงศ์กรรมการตรวจสอบ
นางธาริษา วัฒนเกสวัฒนเกสกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3