SCCC 177 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ SCCC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณทีปสุวรรณประธานกรรมการSCP - TGCI - TPIPL - TSTH - TGCI - TPIPL - TSTH - TGCI - TSTH - TGCI - TPIPL - BLAND - LTX - TSTH - BLAND - LTX - TGCI - TPIPL - TSTH - BLAND - LTX - TGCI - TPIPL - TSTH - BLAND - COTTO - LTX - TPIPL - BLAND - TSTH - BLAND - TPIPL - BLAND - TPIPL - TSTH - BLAND - TPIPL - BLAND - TPIPL - COTTO -
นายวรเทพ รางชัยกุลรางชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายพอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ไฮน์รองประธานคณะกรรมการ
นายวันชัย โตสมบุญโตสมบุญกรรมการ
นายชัชชน รัตนรักษ์รัตนรักษ์กรรมการ
น.ส.นพพร ติรวัฒนกุลติรวัฒนกุลกรรมการ
นายเอียน สจ๊วต แท็คเวรย์สจ๊วตกรรมการ
นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์เดชะคุปต์กรรมการ
นายฮาราลด์ ลิงค์ลิงค์กรรมการอิสระAMATAV - AMATAV - AMATAV - AMATAV - AMATAV -
นายประดาป พิบูลสงครามพิบูลสงครามกรรมการอิสระ
นายสมบูรณ์ ภู่วรวรรณภู่วรวรรณกรรมการอิสระDRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT -
นายฮาราลด์ ลิงค์ลิงค์ประธานกรรมการตรวจสอบAMATAV - AMATAV - AMATAV - AMATAV - AMATAV -
นายประดาป พิบูลสงครามพิบูลสงครามกรรมการตรวจสอบ
นายสมบูรณ์ ภู่วรวรรณภู่วรวรรณกรรมการตรวจสอบDRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT -
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3