SEAFCO 4 ( -0.04 -0.89% )

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ SEAFCO “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ภคภาสน์วิวัฒน์ประธานกรรมการบริษัท
นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ทัศนนิพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO -
นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ประเวศวรารัตน์กรรมการSEAFCO - SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO -
นายเผด็จ รุจิขจรเดชรุจิขจรเดชกรรมการ
นายกมล สิงห์โตแก้วสิงห์โตแก้วกรรมการ
น.ส.ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ทัศนนิพันธ์กรรมการSEAFCO - SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO - SEAFCO -
นายซอร์ ซอร์ เอ้ซอร์กรรมการ
นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ภคภาสน์วิวัฒน์กรรมการอิสระ
นายศิวะ แสงมณีแสงมณีกรรมการอิสระ
นายสมควร มูสิกอินทร์มูสิกอินทร์กรรมการอิสระ
นายสมควร วัฒกีกุลวัฒกีกุลกรรมการอิสระ
นายศิวะ แสงมณีแสงมณีประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสมควร มูสิกอินทร์มูสิกอินทร์กรรมการตรวจสอบ
นายสมควร วัฒกีกุลวัฒกีกุลกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3