SIRI 1 ( -0.01 -1.00% )

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ SIRI “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายโกวิทย์ โปษยานนท์โปษยานนท์ประธานกรรมการ
นายอภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลประธานอำนวยการSIRI - SIRI - SIRI - SIRI - SIRI - SIRI - SIRI - SIRI - SIRI -
นายอภิชาติ จูตระกูลจูตระกูลรองประธานกรรมการSIRI - SIRI - SIRI - SIRI - SIRI - SIRI - SIRI - SIRI - SIRI -
นายเศรษฐา ทวีสินทวีสินกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายวันจักร์ บุรณศิริบุรณศิริกรรมการSIRI - SIRI - SIRI - SIRI - SIRI - SIRI - SIRI - SIRI - SIRI -
นายเกรียงไกร เธียรนุกุลเธียรนุกุลกรรมการEFORL - EFORL - EFORL -
นายธงชัย จิรอลงกรณ์จิรอลงกรณ์กรรมการFNS - U - FNS - U - FNS - FNS - FNS - FNS - FNS - FNS - FNS -
นายโกวิทย์ โปษยานนท์โปษยานนท์กรรมการอิสระ
นายมานะ นพพันธ์นพพันธ์กรรมการอิสระ
นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์เพรียบจริยวัฒน์กรรมการอิสระ
นายพรทัต อมตวิวัฒน์อมตวิวัฒน์กรรมการอิสระ
นายมานะ นพพันธ์นพพันธ์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์เพรียบจริยวัฒน์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3