SIS 34 ( 0.25 0.75% )

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 17 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ SIS “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสุวิทย์ จินดาสงวนจินดาสงวนประธานกรรมการ
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติสิทธิชัยศรีชาติกรรมการผู้จัดการSIS - SIS - SIS - SIS - SIS -
นายสมบัติ ปังศรีนนท์ปังศรีนนท์กรรมการSIS - SIS - SIS - SIS - SIS -
นายฮวี ไฮ ลิมไฮกรรมการ
นายเคีย ฮอง ลิมฮองกรรมการ
นายลิม เคีย เม้งเคียกรรมการ
นายโรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์โฉมวิไลลักษณ์กรรมการอิสระ
นายสุวิทย์ จินดาสงวนจินดาสงวนกรรมการอิสระ
นายสมชาย ศิริวิชยกุลศิริวิชยกุลกรรมการอิสระ
นายโรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์โฉมวิไลลักษณ์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุวิทย์ จินดาสงวนจินดาสงวนกรรมการตรวจสอบ
นายสมชาย ศิริวิชยกุลศิริวิชยกุลกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3