SMIT 5 ( 0.02 0.43% )

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ SMIT “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายชัยศิลป์ แต้มศิริชัยแต้มศิริชัยประธานกรรมการSMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT -
นายชัยศิลป์ แต้มศิริชัยแต้มศิริชัยกรรมการผู้จัดการSMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT -
นายประสงค์ ศรีธรรัตน์กุลศรีธรรัตน์กุลกรรมการSMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT -
นายพรศิลป์ แต้มศิริชัยแต้มศิริชัยกรรมการKSL - SMIT - KSL - SMIT - KSL - SMIT - KSL - SMIT - SMIT - KSL - SMIT - KSL - SMIT - SMIT - KSL - SMIT - SMIT -
นายพิชัย นิธิวาสินนิธิวาสินกรรมการSMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT - GLOW - SMIT - SMIT - GLOW - SMIT - SMIT -
นายธนา เสนาวัฒนกุลเสนาวัฒนกุลกรรมการSMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT -
นายเกรียงไกร บุญกิตติเจริญบุญกิตติเจริญกรรมการ
พลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษีมนัสรังษีประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเพรียว ลิมป์ศิริพันธ์ลิมป์ศิริพันธ์กรรมการตรวจสอบSMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT - SMIT -
นายประยูร วิเวชภูวนนท์วิเวชภูวนนท์กรรมการตรวจสอบ
นายการุณ กิตติสถาพรกิตติสถาพรกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3