SMK 38 ( 0.00 0.00% )

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 17 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ SMK “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ดุษฎีสุรพจน์ประธานกรรมการSMK - SMK - SMK - SMK - SMK - SMK -
นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ดุษฎีสุรพจน์ประธานกรรมการบริหารSMK - SMK - SMK - SMK - SMK - SMK -
นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ดุษฎีสุรพจน์กรรมการผู้จัดการSMK - SMK - SMK - SMK - SMK - SMK -
นางสุวิมล ชยวรประภาชยวรประภากรรมการSMK - SMK - SMK - SMK - SMK -
นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์รอดลอยทุกข์กรรมการNKI - SMK - NKI - SMK - NKI - SMK - NKI - SMK - TVI - NKI - SMK - TVI - NKI - SMK -
นางอัญชุลี คุณวิบูลย์คุณวิบูลย์กรรมการSMK - SMK - SMK - SMK - SMK - SMK -
น.ส.ถนอมศรี สินสุขเพิ่มพูนสินสุขเพิ่มพูนกรรมการ
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คอลาแฮนจอห์นกรรมการ
นายอนุชาต ชัยประภาชัยประภากรรมการอิสระ
นายวิเศษ ภานุทัตภานุทัตกรรมการอิสระ
นายสุวิชากร ชินะผาชินะผากรรมการอิสระ
นายอนุชาต ชัยประภาชัยประภาประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิเศษ ภานุทัตภานุทัตกรรมการตรวจสอบ
นายสุวิชากร ชินะผาชินะผากรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3