SNC 14 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ SNC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุลชาญเชาวน์กุลประธานกรรมการบริษัท
นายสมชัย ไทยสงวนวรกุลไทยสงวนวรกุลประธานกรรมการบริหารSNC - SNC - SNC - SNC - SNC - SNC - SNC - SNC - SNC -
นายสามิตต์ ผลิตกรรมผลิตกรรมกรรมการผู้จัดการ
นายสมชัย ไทยสงวนวรกุลไทยสงวนวรกุลกรรมการSNC - SNC - SNC - SNC - SNC - SNC - SNC - SNC - SNC -
นายสุรพล แย้มเกษมแย้มเกษมกรรมการ
นายสุระศักดิ์ เคารพธรรมเคารพธรรมกรรมการ
นายสมบุญ เกิดหลินเกิดหลินกรรมการ
นายสมชาย งามกิจเจริญลาภงามกิจเจริญลาภกรรมการ
นายบุญทัน ดอกไธสงดอกไธสงกรรมการอิสระ
นายอานะวัฒน์ นาวินธรรมนาวินธรรมกรรมการอิสระ
นายสุกิจ พันธ์วิศวาสพันธ์วิศวาสกรรมการอิสระ
นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์วุฒิศักดิ์ศิลป์กรรมการอิสระ
นายอานะวัฒน์ นาวินธรรมนาวินธรรมประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุกิจ พันธ์วิศวาสพันธ์วิศวาสกรรมการตรวจสอบ
นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณอังค์สุวรรณกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3