SNP 13 ( -0.30 -2.24% )

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ SNP “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นางภัทรา ศิลาอ่อนศิลาอ่อนประธานกรรมการ
ร.ท.วรากร ไรวาไรวารองประธานกรรมการ
นายประเวศวุฒิ ไรวาไรวากรรมการผู้จัดการใหญ่SNP - SNP - SNP - SNP - SNP - SNP - SNP - SNP - SNP - SNP -
นางปัทมาวลัย รัตนพลรัตนพลกรรมการ
นายจอห์น สก็อต ไฮเน็คสก็อตกรรมการ
นายขจรเดช ไรวาไรวากรรมการ
นางเกษสุดา ไรวาไรวากรรมการ
นายวิทูร ศิลาอ่อนศิลาอ่อนกรรมการ
น.ส.คัทลียา แสงศาสตราแสงศาสตรากรรมการอิสระDCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC -
น.ส.โสภาวดี อุตตโมบลอุตตโมบลกรรมการอิสระ
นายปิยะ ซอโสตถิกุลซอโสตถิกุลกรรมการอิสระ
นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์วงศ์พุทธพิทักษ์กรรมการอิสระ
น.ส.คัทลียา แสงศาสตราแสงศาสตราประธานกรรมการตรวจสอบDCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC -
น.ส.โสภาวดี อุตตโมบลอุตตโมบลกรรมการตรวจสอบ
นายปิยะ ซอโสตถิกุลซอโสตถิกุลกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3