SPACK 3 ( -0.10 -3.05% )

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ SPACK “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายยาสุโอะ นาคานิชินาคานิชิประธานกรรมการ
นายยูทากะ อิโตะอิโตะรองประธานกรรมการ
นายยูทากะ อิโตะอิโตะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายจุน โทมิตะโทมิตะกรรมการ
นายเคนอิจิ คามิโมโตคามิโมโตกรรมการ
นายเศวต รมฤทธารมฤทธากรรมการ
นายโยสุเกะ ยะมะโมะโตะยะมะโมะโตะกรรมการ
นายสุมิตร กาญจนัมพะกาญจนัมพะกรรมการอิสระ
พล.ต.ต.อัมพร ภัยลี้ภัยลี้กรรมการอิสระ
นายสัณห์ชัย กลิ่นพิกุลกลิ่นพิกุลกรรมการอิสระ
นายสุมิตร กาญจนัมพะกาญจนัมพะประธานกรรมการตรวจสอบ
พล.ต.ต.อัมพร ภัยลี้ภัยลี้กรรมการตรวจสอบ
นายสัณห์ชัย กลิ่นพิกุลกลิ่นพิกุลกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3