SPALI 20 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ SPALI “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมประธานกรรมการBANPU - CPI - MK - SPALI - SSI - TC - TPIPL - TTA - BANPU - MK - PDJ - SPALI - SSI - TC - TTA - BANPU - SPALI - TC - THAI - TTA - BANPU - CPI - MK - PDJ - TTA - BANPU - SPALI - DCON - MK - PDJ - SPALI - TTA - BR - MK - SITHAI - SPALI - STPI - TPIPL - TTA - VNG - PDJ - SPALI - VNG - BANPU - DCON - MK - PDJ - SITHAI - SPALI - STPI - TPIPL - TTA - VNG - BR - BLAND - STPI - BLAND - BANPU - SPALI - TPIPL -
นายประทีป ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมประธานกรรมการบริหารBANPU - CPI - MK - SPALI - SSI - TC - TPIPL - TTA - BANPU - MK - PDJ - SPALI - SSI - TC - TTA - BANPU - SPALI - TC - THAI - TTA - BANPU - CPI - MK - PDJ - TTA - BANPU - SPALI - DCON - MK - PDJ - SPALI - TTA - BR - MK - SITHAI - SPALI - STPI - TPIPL - TTA - VNG - PDJ - SPALI - VNG - BANPU - DCON - MK - PDJ - SITHAI - SPALI - STPI - TPIPL - TTA - VNG - BR - BLAND - STPI - BLAND - BANPU - SPALI - TPIPL -
นายอธิป พีชานนท์พีชานนท์กรรมการ
นางอัจฉรา ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมกรรมการSPALI - SPALI - SPALI - SPALI - SPALI - SPALI - SPALI - SPALI - SPALI -
นายประศาสน์ ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมกรรมการ
นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรมตั้งมติธรรมกรรมการ
นายกริช จันทร์เจริญสุขจันทร์เจริญสุขกรรมการ
นายประสพ สนองชาติสนองชาติกรรมการอิสระ
นายประกิต ประทีปะเสนประทีปะเสนกรรมการอิสระDRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT -
นายอนันต์ เกตุพิทยาเกตุพิทยากรรมการอิสระ
นายวิรัช อภิเมธีธำรงอภิเมธีธำรงกรรมการอิสระ
นายอัศวิน พิชญโยธินพิชญโยธินกรรมการอิสระ
นายประกิต ประทีปะเสนประทีปะเสนประธานกรรมการตรวจสอบDRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT - DRT -
นายอนันต์ เกตุพิทยาเกตุพิทยากรรมการตรวจสอบ
นายอัศวิน พิชญโยธินพิชญโยธินกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3