SPC 61 ( 0.50 0.83% )

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ SPC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนาโชควัฒนาประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ICC - NPK - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TF - TNL - TPCORP - WACOAL - ICC - NPK - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TF - TNL - TPCORP - WACOAL - ICC - NPK - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TF - TNL - TPCORP - WACOAL - ICC - NPK - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TF - TNL - TPCORP - WACOAL - SPI - TF - TPCORP - ICC - NPK - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TF - TNL - TPCORP - WACOAL - ICC - NPK - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TNL - TPCORP - WACOAL - TNL - ICC - NPK - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TNL - TPCORP - WACOAL - WACOAL - SPC - SPI -
นายบุญชัย โชควัฒนาโชควัฒนาประธานกรรมการFE - PAF - FE - FE - FE - FE - SPC - FE - SPC - FE - SPC - SPC -
นายบุญชัย โชควัฒนาโชควัฒนาประธานกรรมการบริหารFE - PAF - FE - FE - FE - FE - SPC - FE - SPC - FE - SPC - SPC -
นายบุญปกรณ์ โชควัฒนาโชควัฒนารองประธานกรรมการBTNC - IT - NC - SPC - BTNC - IT - NC - SPC - BTNC - IT - NC - BTNC - NC - IT - NC - IT - NC - IT - NC - IT -
นายบุญชัย โชควัฒนาโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการFE - PAF - FE - FE - FE - FE - SPC - FE - SPC - FE - SPC - SPC -
นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ธนสารศิลป์กรรมการOCC - PG - OCC - PG - OCC - PG - OCC - PG -
นายบุญฤทธิ์ มหามนตรีมหามนตรีกรรมการ
นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ปัจฉิมนันท์กรรมการ
นายเวทิต โชควัฒนาโชควัฒนากรรมการ
นางผาสุข รักษาวงศ์รักษาวงศ์กรรมการ
นายเคนจิโร โคบายาชิโคบายาชิกรรมการ
นายเพชร พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์กรรมการTF - TF - TF - TF - TF - TF -
นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐวันรัตน์เศรษฐกรรมการอิสระ
นายวศิน เตยะธิติเตยะธิติกรรมการอิสระ
นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์วัฒนศิริพงษ์กรรมการอิสระ
พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียรมีเพียรกรรมการอิสระ
นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์อ่ำพึ่งอาตม์กรรมการอิสระ
พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียรมีเพียรประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์วัฒนศิริพงษ์กรรมการตรวจสอบ
นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐวันรัตน์เศรษฐกรรมการตรวจสอบ
นายวศิน เตยะธิติเตยะธิติกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3