SPI 61 ( 0.25 0.41% )

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 17 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ SPI “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์จาตุศรีพิทักษ์ประธานกรรมการบริษัท
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนาโชควัฒนาประธานกรรมการบริหารICC - NPK - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TF - TNL - TPCORP - WACOAL - ICC - NPK - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TF - TNL - TPCORP - WACOAL - ICC - NPK - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TF - TNL - TPCORP - WACOAL - ICC - NPK - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TF - TNL - TPCORP - WACOAL - SPI - TF - TPCORP - ICC - NPK - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TF - TNL - TPCORP - WACOAL - ICC - NPK - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TNL - TPCORP - WACOAL - TNL - ICC - NPK - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TNL - TPCORP - WACOAL - WACOAL - SPC - SPI -
นายบุญปกรณ์ โชควัฒนาโชควัฒนารองประธานกรรมการบริษัทBTNC - IT - NC - SPC - BTNC - IT - NC - SPC - BTNC - IT - NC - BTNC - NC - IT - NC - IT - NC - IT - NC - IT -
นางจันทรา บูรณฤกษ์บูรณฤกษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนาโชควัฒนากรรมการICC - NPK - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TF - TNL - TPCORP - WACOAL - ICC - NPK - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TF - TNL - TPCORP - WACOAL - ICC - NPK - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TF - TNL - TPCORP - WACOAL - ICC - NPK - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TF - TNL - TPCORP - WACOAL - SPI - TF - TPCORP - ICC - NPK - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TF - TNL - TPCORP - WACOAL - ICC - NPK - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TNL - TPCORP - WACOAL - TNL - ICC - NPK - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TNL - TPCORP - WACOAL - WACOAL - SPC - SPI -
นายทนง ศรีจิตร์ศรีจิตร์กรรมการ
นายวิชัย กุลสมภพกุลสมภพกรรมการTIC -
นายสำเริง มนูญผลมนูญผลกรรมการCGH - FE - ICC - OCC - PG - SCG - TNL - TPCORP - WACOAL - CGD - LHFG - FE - ICC - OCC - PG - SCG - TNL - TPCORP - WACOAL - CGD - VPO - FE - ICC - OCC - PG - SCG - TNL - TPCORP - WACOAL - LHFG - VPO - FE - ICC - OCC - PG - SCG - TNL - TPCORP - WACOAL - CGD - LHFG - PMTA - TPCORP - FE - ICC - OCC - PG - SCG - TNL - TPCORP - WACOAL - CGD - LHFG - VPO - PMTA - FE - ICC - OCC - PG - SCG - T - TNL - TPCORP - WACOAL - CGD - ABM - VPO - PMTA - SWC - TNL - CGH - FE - OCC - PG - SCG - SWC - T - TNL - TPCORP - CGD - ABM - VPO - PMTA - CMC -
นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ธนสารศิลป์กรรมการOCC - PG - OCC - PG - OCC - PG - OCC - PG -
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์กรรมการBLAND - PB - PR - TF - TOPP - BLAND - PB - PR - TF - TOPP - BLAND - PB - PR - TF - TOPP - PB - PR - TF - TOPP - BLAND - PB - PR - TF - BLAND - PB - PR - TF - TOPP - PB - TOPP - TPOLY - PB - PB - TOPP - TPOLY - PB -
นายมนู ลีลานุวัฒน์ลีลานุวัฒน์กรรมการWACOAL - WACOAL - WACOAL -
นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสินพูนศักดิ์อุดมสินกรรมการPB - PR - SCG - SPC - SPI - SUC - SVOA - TF - PB - PR - SCG - SPC - SPI - SUC - SVOA - TF - PB - PR - SPC - SUC - TF - PB - PR - SPC - TF - PB - PR - TF - PB - PR - SPC - TF - PB - SPC - PB - PB - SPC - PB - SPC -
นายบุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนากรรมการFE - ICC - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPI - TNL - SPI - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPI - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPI - TNL - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPI - TNL - SPI -
นายบุญชัย โชควัฒนาโชควัฒนากรรมการFE - PAF - FE - FE - FE - FE - SPC - FE - SPC - FE - SPC - SPC -
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์จาตุศรีพิทักษ์กรรมการอิสระ
นายอะกิระ มูราโคชิมูราโคชิกรรมการอิสระ
นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูลดนัยตั้งตระกูลกรรมการอิสระ
นายนพพร พงษ์เวชพงษ์เวชกรรมการอิสระ
พล.ต.ท.อัมรินทร์ เนียมสกุลเนียมสกุลกรรมการอิสระ
นายกฤช ฟอลเล็ตฟอลเล็ตกรรมการอิสระ
นายนพพร พงษ์เวชพงษ์เวชประธานกรรมการตรวจสอบ
พล.ต.ท.อัมรินทร์ เนียมสกุลเนียมสกุลกรรมการตรวจสอบ
นายกฤช ฟอลเล็ตฟอลเล็ตกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3