STEC 14 ( 0.30 2.14% )

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)
Status : อัพเดท 07 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ STEC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายเรวัต ฉ่ำเฉลิมฉ่ำเฉลิมประธานกรรมการ
นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียรรุ่งกิจวรเสถียรประธานกรรมการบริหารS & J -
นายภาคภูมิ ศรีชำนิศรีชำนิกรรมการผู้จัดการ
นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียรรุ่งกิจวรเสถียรกรรมการS & J -
นายวรพันธ์ ช้อนทองช้อนทองกรรมการ
นายมาศถวิน ชาญวีรกูลชาญวีรกูลกรรมการSTEC - STEC - STEC - STEC - STEC - STEC -
นางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์นิติสาโรจน์กรรมการSTEC - STEC - STEC - STEC - STEC - STEC -
พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้วพุ่มแก้วกรรมการ
นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์สัจจิพานนท์กรรมการ
นายชำนิ จันทร์ฉายจันทร์ฉายกรรมการอิสระMAX - MAX -
พล.ต.อ.เจตน์ มงคลหัตถีมงคลหัตถีกรรมการอิสระ
นายธนาธิป วิทยะสิรินันท์วิทยะสิรินันท์กรรมการอิสระ
นายชำนิ จันทร์ฉายจันทร์ฉายประธานกรรมการตรวจสอบMAX - MAX -
พล.ต.อ.เจตน์ มงคลหัตถีมงคลหัตถีกรรมการตรวจสอบ
นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์ภูพิชญ์พงษ์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3