SUC 36 ( 0.75 2.16% )

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ SUC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
น.ส.ศรีวารินทร์ จิระพรรคคณาจิระพรรคคณาประธานกรรมการ
นายชุตินธร ดารกานนท์ดารกานนท์รองประธานกรรมการSUC - UT - SUC - UT - SUC - SUC - UT - SUC - UT - SUC - UT - SUC - UT -
น.ส.ดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุลทรัพย์ทวีชัยกุลกรรมการผู้อำนวยการ
นายวิชัย ชัยฐานียชาติชัยฐานียชาติกรรมการ
นายฐิติวัฒน์ สืบแสงสืบแสงกรรมการ
นางจันทรตรี ดารกานนท์ดารกานนท์กรรมการ
นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ดารกานนท์กรรมการ
นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ดารกานนท์กรรมการ
นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ดารกานนท์กรรมการSUC - SUC - SUC - SUC - SUC -
นายนันทิยะ ดารกานนท์ดารกานนท์กรรมการ
นางอัจฉรา จันทร์ฉายจันทร์ฉายกรรมการอิสระ
นายชีวิน ไชยพานิชย์ไชยพานิชย์กรรมการอิสระ
น.ส.ภคินี พฤฒิธำรงพฤฒิธำรงกรรมการอิสระSUC - SUC - SUC - SUC - SUC - SUC - SUC - SUC -
นายยรรยง ตั้งจิตต์กุลตั้งจิตต์กุลกรรมการอิสระ
นางบุศราคำ นีลวัชระนีลวัชระกรรมการอิสระ
นางอัจฉรา จันทร์ฉายจันทร์ฉายประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชีวิน ไชยพานิชย์ไชยพานิชย์กรรมการตรวจสอบ
น.ส.ภคินี พฤฒิธำรงพฤฒิธำรงกรรมการตรวจสอบSUC - SUC - SUC - SUC - SUC - SUC - SUC - SUC -
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3