SWC 6 ( -0.05 -0.84% )

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ SWC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายชนินทร์ เย็นสุดใจเย็นสุดใจประธานกรรมการ
นายสุคุณ ตันติเจริญเกียรติตันติเจริญเกียรติกรรมการผู้จัดการ
นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณตั้งคารวคุณกรรมการ
นายวีระ ชินกนกรัตน์ชินกนกรัตน์กรรมการSWC - SWC - SWC - SWC - SWC -
นายขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลกรรมการSWC -
นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณตั้งคารวคุณกรรมการSF - SF -
นายพัฒนา สุคนธรักษ์สุคนธรักษ์กรรมการSWC - SWC - SWC - SWC -
นายชนินทร์ เย็นสุดใจเย็นสุดใจกรรมการอิสระ
นายวิชิต แย้มบุญเรืองแย้มบุญเรืองกรรมการอิสระ
นายไพศาล พิพัฒนกุลพิพัฒนกุลกรรมการอิสระ
นายวิชิต แย้มบุญเรืองแย้มบุญเรืองประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชนินทร์ เย็นสุดใจเย็นสุดใจกรรมการตรวจสอบ
นายไพศาล พิพัฒนกุลพิพัฒนกุลกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3