SYMC 6 ( -0.05 -0.84% )

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ SYMC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติโมฬีชาติประธานกรรมการ
นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณอัศวสุวรรณประธานกรรมการบริหารSYMC - SYMC - SYMC - SYMC - SYMC - SYMC - SYMC -
นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัยเหมวราพรชัยรองประธานกรรมการ
นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตรปัณฑรสูตรกรรมการผู้จัดการSYMC - SYMC - SYMC - SYMC - SYMC - SYMC - SYMC -
นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตรปัณฑรสูตรกรรมการSYMC - SYMC - SYMC - SYMC - SYMC - SYMC - SYMC -
นายปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์ศรีศุภคณินทร์กรรมการSYMC - SYMC - SYMC - SYMC - SYMC - SYMC - SYMC -
นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทรธนกิจสุนทรกรรมการSYMC - SYMC - SYMC - SYMC - SYMC - SYMC - SYMC -
นายสุพรชัย โชติพุทธิกุลโชติพุทธิกุลกรรมการ
น.ส.บุษกร จารุวชิราธนากุลจารุวชิราธนากุลกรรมการSYMC - SYMC - SYMC - SYMC - SYMC - SYMC - SYMC - SYMC - SYMC - SYMC -
นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติโมฬีชาติกรรมการอิสระ
นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัยเหมวราพรชัยกรรมการอิสระ
นายจิตเกษม แสงสิงแก้วแสงสิงแก้วกรรมการอิสระ
นายจิตเกษม แสงสิงแก้วแสงสิงแก้วประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติโมฬีชาติกรรมการตรวจสอบ
นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัยเหมวราพรชัยกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3