TC 7 ( -0.10 -1.44% )

บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ TC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายตัน บุน เปงบุนประธานกรรมการ
นายกัมพล วัชระนิมิตวัชระนิมิตกรรมการผู้จัดการTC - TC - TC - TC - TC - TC - TC -
นายสมชาย ดีประเสริฐกุลดีประเสริฐกุลกรรมการTC - TC - TC - TC - TC - TC -
นายฉลอง อภิชาติโชติอภิชาติโชติกรรมการTC - TC - TC - TC - TC - TC -
นายบุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์ก่อเกียรติพิทักษ์กรรมการ
นายเซา ปอ ตันปอกรรมการ
นายลิม ชอง เซียงชองกรรมการอิสระ
นายบุลเดช วรพงศ์วรพงศ์กรรมการอิสระ
นายลิม ชอง เซียงชองประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคงตั้งสินมั่นคงกรรมการตรวจสอบ
นายบุลเดช วรพงศ์วรพงศ์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3