TCJ 5 ( -0.70 -12.73% )

บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ TCJ “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายนิพัทธ พุกกะณะสุตพุกกะณะสุตประธานกรรมการ
นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ไกรภัสสร์พงษ์ประธานกรรมการบริหาร
น.ส.อนันญา ฉัตรจุฑามาสฉัตรจุฑามาสกรรมการผู้จัดการTCJ - TCJ - TCJ - TCJ - TCJ - TCJ -
นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ไกรภัสสร์พงษ์กรรมการ
นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาสฉัตรจุฑามาสกรรมการTCJ - TCJ - TCJ - TCJ - TCJ - PYLON - TCJ - PYLON - PYLON - TCJ -
นายธาดา พฤฒิธาดาพฤฒิธาดากรรมการอิสระ
นายสุรชัย ชมภูไพสรชมภูไพสรกรรมการอิสระ
นายนิพัทธ พุกกะณะสุตพุกกะณะสุตกรรมการอิสระ
นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์อังสุพันธุ์กรรมการอิสระ
นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์อังสุพันธุ์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายธาดา พฤฒิธาดาพฤฒิธาดากรรมการตรวจสอบ
นายสุรชัย ชมภูไพสรชมภูไพสรกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3