TIP 30 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ TIP “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสมใจนึก เองตระกูลเองตระกูลประธานกรรมการ
นายสมใจนึก เองตระกูลเองตระกูลประธานกรรมการบริหาร
นายประสิทธิ์ ดำรงชัยดำรงชัยรองประธานกรรมการ
นายสมพร สืบถวิลกุลสืบถวิลกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายวรชัย ปิยสุนทราวงษ์ปิยสุนทราวงษ์กรรมการ
นางปริศนา ประหารข้าศึกประหารข้าศึกกรรมการ
น.ส.นงเยาว์ พาชีรัตน์พาชีรัตน์กรรมการ
นางพรรณขนิตตา บุญครองบุญครองกรรมการ
นางจรี วุฒิสันติวุฒิสันติกรรมการ
นายพีระวัฒน์ ดวงแก้วดวงแก้วกรรมการ
นายสมใจนึก เองตระกูลเองตระกูลประธานกรรมการอิสระ
นายประสิทธิ์ ดำรงชัยดำรงชัยกรรมการอิสระ
นายสีมา สีมานันท์สีมานันท์กรรมการอิสระ
นางอุไรรัตน์ บุญอากาศบุญอากาศกรรมการอิสระ
พลเอกสมชาย ธนะรัชต์ธนะรัชต์กรรมการอิสระ
นายประสิทธิ์ ดำรงชัยดำรงชัยประธานกรรมการตรวจสอบ
นางอุไรรัตน์ บุญอากาศบุญอากาศกรรมการตรวจสอบ
พลเอกสมชาย ธนะรัชต์ธนะรัชต์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3