TIW 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ TIW “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายคนึง ฦาไชยฦาไชยประธานกรรมการ
นายโนริยูกิ อิชิยามาอิชิยามาประธานกรรมการบริหาร
นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูลลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการ
น.ส.จารึก เชิดเกียรติกำจายเชิดเกียรติกำจายกรรมการ
นายโนริยูกิ อิชิยามาอิชิยามากรรมการ
นายเทสึจิโร่ วาดะวาดะกรรมการ
นายคนึง ฦาไชยฦาไชยกรรมการอิสระ
น.ส.ประจิต หาวัตรหาวัตรกรรมการอิสระ
นายศรัณย์ ชูเกียรติชูเกียรติกรรมการอิสระ
นายคนึง ฦาไชยฦาไชยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
น.ส.ประจิต หาวัตรหาวัตรกรรมการตรวจสอบ
นายศรัณย์ ชูเกียรติชูเกียรติกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3