TKT 1 ( -0.01 -0.79% )

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ TKT “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์มารมย์ประธานคณะกรรมการ
นายสุเมธ เตชะไกรศรีเตชะไกรศรีประธานกรรมการบริหารLPN - LPN - TKT - PACE - LPN - LPN - TKT - PACE - LPN - TKT - PACE - PACE - LPN - PACE - LPN - TKT - PACE - LPN - TKT - PACE - LPN - LPN - LPN - TKT - PACE - LPN -
นายนฤพนธ์ พงษ์เจริญพงษ์เจริญกรรมการผู้จัดการ
นายโกเวท ลิ้มตระกูลลิ้มตระกูลกรรมการ
นายสุเมธ เตชะไกรศรีเตชะไกรศรีกรรมการLPN - LPN - TKT - PACE - LPN - LPN - TKT - PACE - LPN - TKT - PACE - PACE - LPN - PACE - LPN - TKT - PACE - LPN - TKT - PACE - LPN - LPN - LPN - TKT - PACE - LPN -
นายคัมภีร์ จองธุระกิจจองธุระกิจกรรมการLPN - LPN - LPN - LPN - LPN - LPN - LPN - LPN - LPN -
นายประสงค์ เตชะไกรศรีเตชะไกรศรีกรรมการTKT - TKT - TKT - TKT - TKT - TKT -
นางยุพา เตชะไกรศรีเตชะไกรศรีกรรมการLPN - TKT - LPN - TKT - LPN - TKT - PACE - LPN - PACE - LPN - TKT - PACE - LPN - TKT - PACE - LPN - LPN - TKT - PACE - LPN -
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริเกษมกุลศิริกรรมการPACE -
นายปรีชา เตชะไกรศรีเตชะไกรศรีกรรมการTKT - TKT - TKT - TKT - TKT - TKT -
นายจุมพล เตชะไกรศรีเตชะไกรศรีกรรมการ
พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์มารมย์กรรมการอิสระ
นายไพรัช สหเมธาพัฒน์สหเมธาพัฒน์กรรมการอิสระ
นายเผ่าเทพ โชตินุชิตโชตินุชิตกรรมการอิสระ
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์สุตัณฑวิบูลย์กรรมการอิสระ
นายโกศล สุรโกมลสุรโกมลกรรมการอิสระ
นายไพรัช สหเมธาพัฒน์สหเมธาพัฒน์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเผ่าเทพ โชตินุชิตโชตินุชิตกรรมการตรวจสอบ
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์สุตัณฑวิบูลย์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3