TMC 1 ( -0.03 -2.63% )

บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ TMC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายมนู เลียวไพโรจน์เลียวไพโรจน์ประธานกรรมการ
นายทวีมิตร กมลมงคลสุขกมลมงคลสุขประธานกรรมการบริหารTMC - TMC - TMC - TMC - TMC - TMC -
นายธีรภาพ กมลมงคลสุขกมลมงคลสุขกรรมการผู้จัดการ
นายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุขกมลมงคลสุขกรรมการTMC - TMC - TMC -
นายทวีมิตร กมลมงคลสุขกมลมงคลสุขกรรมการTMC - TMC - TMC - TMC - TMC - TMC -
นางทับทิม กมลมงคลสุขกมลมงคลสุขกรรมการTMC - TMC - TMC - TMC - TMC - TMC - TMC -
นางพัชรวลัย อู๋อู๋กรรมการTMC - TMC - TMC -
น.ส.ไพลิน กมลมงคลสุขกมลมงคลสุขกรรมการTMC - TMC - TMC - TMC - TMC -
นายมนู เลียวไพโรจน์เลียวไพโรจน์กรรมการอิสระ
นายอาทิตย์ วุฒิคะโรวุฒิคะโรกรรมการอิสระ
น.ส.ชุติภา โอภาสานนท์โอภาสานนท์กรรมการอิสระ
นายมิตรทอง ชูลิตะวงศ์ชูลิตะวงศ์กรรมการอิสระ
นายอาทิตย์ วุฒิคะโรวุฒิคะโรประธานกรรมการตรวจสอบ
น.ส.ชุติภา โอภาสานนท์โอภาสานนท์กรรมการตรวจสอบ
นายมิตรทอง ชูลิตะวงศ์ชูลิตะวงศ์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3