TNITY 8 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ TNITY “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์นิมมานเหมินท์ประธานกรรมการ
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์โกวิทวัฒนพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารTNITY - TNITY - TNITY - TNITY - TNITY - TNITY - TNITY - TNITY -
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์โกวิทวัฒนพงศ์กรรมการTNITY - TNITY - TNITY - TNITY - TNITY - TNITY - TNITY - TNITY -
นายสุรชัย สุขศรีวงศ์สุขศรีวงศ์กรรมการEE - EE - EE - EE - EE - EE -
นายตะวัน พันธาวงศ์พันธาวงศ์กรรมการ
นายชาญชัย กงทองลักษณ์กงทองลักษณ์กรรมการTNITY - TNITY - TNITY - TNITY - TNITY - TNITY - TNITY - TNITY -
นายภาณพ เศวตรุนทร์เศวตรุนทร์กรรมการ
นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุลองค์พิพัฒนกุลกรรมการ
นางขนิษฐา สรรพอาษาสรรพอาษากรรมการTNITY - TNITY - TNITY - TNITY - TNITY - TNITY - TNITY - TNITY -
นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์นิมมานเหมินท์กรรมการอิสระ
นายไพโรจน์ วโรภาษวโรภาษกรรมการอิสระ
นายอภิชาติ อาภาภิรมอาภาภิรมกรรมการอิสระ
นายปัญจะ เสนาดิสัยเสนาดิสัยกรรมการอิสระKCE - S & J - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE -
นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์นิมมานเหมินท์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายปัญจะ เสนาดิสัยเสนาดิสัยกรรมการตรวจสอบKCE - S & J - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE - KCE -
นายไพโรจน์ วโรภาษวโรภาษกรรมการตรวจสอบ
นายอภิชาติ อาภาภิรมอาภาภิรมกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3