TPAC 16 ( -0.20 -1.26% )

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ TPAC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายทักษะ บุษยโภคะบุษยโภคะประธานกรรมการ
นายโยธิน เนื่องจำนงค์เนื่องจำนงค์ประธานกรรมการบริหารMODERN - MODERN - MODERN - MODERN - TPAC - MODERN - TPAC - MODERN - TPAC - MODERN - TPAC - MODERN - MODERN - TPAC - TPAC - MODERN - TPAC -
นายธีรวิทย์ บุษยโภคะบุษยโภคะกรรมการผู้จัดการTPAC - TPAC - TPAC - TPAC - TPAC - TPAC - MODERN - TPAC - MODERN - MODERN - TPAC - TPAC - MODERN - TPAC -
นายโยธิน เนื่องจำนงค์เนื่องจำนงค์กรรมการMODERN - MODERN - MODERN - MODERN - TPAC - MODERN - TPAC - MODERN - TPAC - MODERN - TPAC - MODERN - MODERN - TPAC - TPAC - MODERN - TPAC -
นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองกรรมการMODERN - MODERN - MODERN - MODERN - MODERN - MODERN - MODERN - MODERN - MODERN - MODERN -
นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์หงส์พิทักษ์พงศ์กรรมการTPAC - TPAC - TPAC -
นายสุรชัย สนธิรติสนธิรติกรรมการอิสระ
พ.ต.อ.วิชัย ทรงโบรัศมีทรงโบรัศมีกรรมการอิสระ
นายวิศาล สันติมหกุลเลิศสันติมหกุลเลิศกรรมการอิสระ
นายสุรชัย สนธิรติสนธิรติประธานกรรมการตรวจสอบ
พ.ต.อ.วิชัย ทรงโบรัศมีทรงโบรัศมีกรรมการตรวจสอบ
นายวิศาล สันติมหกุลเลิศสันติมหกุลเลิศกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3