TPIPL 2 ( -0.02 -0.94% )

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ TPIPL “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์น้อยพันธุ์ประธานกรรมการ
นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์กรรมการผู้จัดการใหญ่TPIPL - TPIPL - TPIPL - TPIPL - TPIPL - TPIPL - TPIPL -
นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์กรรมการผู้จัดการใหญ่TPIPL - TPIPL - TPIPL - TPIPL - TPIPL - TPIPL - TPIPL -
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์กรรมการBUI - BUI - BUI - BUI - BUI - BUI - BUI -
นางบุญศรี เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์กรรมการBUI - TPIPL -
นายชวิน เอี่ยมโสภณาเอี่ยมโสภณากรรมการ
นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์กรรมการTPIPL - TPIPL - TPIPL - TPIPL - TPIPL - TPIPL - TPIPL -
นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์เอี่ยมสกุลรัตน์กรรมการ
นายทยุติ ศรียุกต์สิริศรียุกต์สิริกรรมการ
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์วสันตสิงห์กรรมการ
นางนราศรี ไววนิชกุลไววนิชกุลกรรมการอิสระ
นายมนัส สุขสมานสุขสมานกรรมการอิสระ
พล.ต.อ.ชาญชิต เพียรเลิศเพียรเลิศกรรมการอิสระ
นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์น้อยพันธุ์กรรมการอิสระ
นายทวิช เตชะนาวากุลเตชะนาวากุลกรรมการอิสระACAP - SAWANG - ACAP - SAWANG - SAWANG - BUI - BUI - IFEC - BUI - IFEC - BUI - IFEC - META - META -
นายขันธ์ชัย วิจักขณะวิจักขณะกรรมการอิสระ
นางนราศรี ไววนิชกุลไววนิชกุลประธานกรรมการตรวจสอบ
นายมนัส สุขสมานสุขสมานกรรมการตรวจสอบ
พล.ต.อ.ชาญชิต เพียรเลิศเพียรเลิศกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3