TRUE 3 ( -0.04 -1.25% )

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ TRUE “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายธนินท์ เจียรวนนท์เจียรวนนท์ประธานกรรมการ
นายศุภชัย เจียรวนนท์เจียรวนนท์ประธานคณะผู้บริหาร
นายอาชว์ เตาลานนท์เตาลานนท์รองประธานกรรมการ
นายอธึก อัศวานันท์อัศวานันท์รองประธานกรรมการ
นายเจิงเม่า หลี่หลี่รองประธานกรรมการ
นายศุภชัย เจียรวนนท์เจียรวนนท์กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์รักพงษ์ไพโรจน์กรรมการผู้จัดการARROW -
นายวรภัทร โตธนะเกษมโตธนะเกษมกรรมการ
นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์สรรพสิทธิ์วงศ์กรรมการ
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์เจียรวนนท์กรรมการAEONTS - AEONTS - AEONTS - AEONTS - AEONTS - AEONTS - AEONTS - WP - AEONTS - AEONTS - WP - AEONTS -
นายสุภกิต เจียรวนนท์เจียรวนนท์กรรมการ
นายณรงค์ เจียรวนนท์เจียรวนนท์กรรมการ
นายเนี่ยนชู เกาเกากรรมการ
นายวิทยา เวชชาชีวะเวชชาชีวะกรรมการอิสระ
นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์เพ็ชร์สุวรรณ์กรรมการอิสระ
นายโชติ โภควนิชโภควนิชกรรมการอิสระBR - BR - BR - BR - BR -
นายเรวัต ฉ่ำเฉลิมฉ่ำเฉลิมกรรมการอิสระ
นายฮาราลด์ ลิงค์ลิงค์กรรมการอิสระAMATAV - AMATAV - AMATAV - AMATAV - AMATAV -
นายเกิงโหล่ว ฉวี่ฉวี่กรรมการอิสระ
นายวิทยา เวชชาชีวะเวชชาชีวะประธานกรรมการตรวจสอบ
นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์เพ็ชร์สุวรรณ์กรรมการตรวจสอบ
นายโชติ โภควนิชโภควนิชกรรมการตรวจสอบBR - BR - BR - BR - BR -
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3