TVO 36 ( 0.25 0.70% )

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ TVO “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสมพล เกียรติไพบูลย์เกียรติไพบูลย์ประธานกรรมการ
นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์ประธานกรรมการบริหารKASET - TVO - KASET - TVO - TVO - KASET - TVO - TVO - KASET - TVO - KASET - TVO - TVO - KASET - TVO - TVO -
นายศิริ การเจริญดีการเจริญดีรองประธานกรรมการ
นายวิทูร ซื่อวัฒนากุลซื่อวัฒนากุลกรรมการผู้จัดการ
นายวิชิต วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์กรรมการTVO - TVO - TVO - TVO - TVO - TVO - TVO - TVO - TVO - TVO -
น.ส.อรัญญา วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์กรรมการTVO - TVO - TVO - TVO - TVO - TVO - TVO - TVO - TVO - TVO - TVO - TVO - TVO - TVO -
นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์กรรมการKASET - TVO - KASET - TVO - TVO - KASET - TVO - TVO - KASET - TVO - KASET - TVO - TVO - KASET - TVO - TVO -
น.ส.ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรมตั้งพิรุฬห์ธรรมกรรมการKASET - KASET - KASET - TVO - TVO - KASET - TVO - KASET - TVO - TVO - KASET - TVO - TVO - KASET - TVO - TVO - TVO - KASET -
นายวัชร วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์กรรมการTVO - TVO - TVO - TVO - TVO - TVO - TVO - TVO - TVO - TVO -
นายวิชัย วิทยฐานกรณ์วิทยฐานกรณ์กรรมการTVO - TVO - TVO - TVO - TVO - TVO - TVO - TVO - TVO - TVO -
นายสมพล เกียรติไพบูลย์เกียรติไพบูลย์กรรมการอิสระ
นายศิริ การเจริญดีการเจริญดีกรรมการอิสระ
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์เมษินทรีย์กรรมการอิสระ
นายชัยพัฒน์ สหัสกุลสหัสกุลกรรมการอิสระ
นายกิจจา อุไรรงค์อุไรรงค์กรรมการอิสระ
นายปรีชา ส่งวัฒนาส่งวัฒนากรรมการอิสระKASET - GIFT - GIFT -
นายศิริ การเจริญดีการเจริญดีประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสมพล เกียรติไพบูลย์เกียรติไพบูลย์กรรมการตรวจสอบ
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์เมษินทรีย์กรรมการตรวจสอบ
นายชัยพัฒน์ สหัสกุลสหัสกุลกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3