UKEM 4 ( -0.16 -4.30% )

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 30 กรกฏาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ UKEM “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายพละ สุขเวชสุขเวชประธานกรรมการ
นายวิรัช สุวรรณนภาศรีสุวรรณนภาศรีกรรมการผู้จัดการ
นางกาญจนา สุวรรณนภาศรีสุวรรณนภาศรีกรรมการUKEM - UKEM - UKEM - UKEM - UKEM - UKEM - UKEM -
น.ส.สุธิดา สุวรรณนภาศรีสุวรรณนภาศรีกรรมการUKEM - UKEM - UKEM - UKEM - UKEM - UKEM - UKEM - UKEM - UKEM - UKEM - UKEM -
น.ส.ปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรีสุวรรณนภาศรีกรรมการUKEM - UKEM - UKEM - UKEM - UKEM - UKEM - UKEM -
น.ส.ปิยะดา สุวรรณนภาศรีสุวรรณนภาศรีกรรมการUKEM - UKEM - UKEM - UKEM - UKEM - UKEM - UKEM -
นายพีรพล สุวรรณนภาศรีสุวรรณนภาศรีกรรมการA5 - ACC - DIMET - PRINC - UKEM - UPA - A5 - DIMET - PRINC - UKEM - STAR - UKEM - PRINC - STAR - UKEM - PRINC - STAR - UKEM - STAR - UKEM - STAR - UKEM -
นายพีรเจต สุวรรณนภาศรีสุวรรณนภาศรีกรรมการCCP - FNS - UKEM - TSF - GIFT - CHO - CSS - UKEM - TSF - CHO - CSS - UKEM - TSF - UKEM - TACC - TACC - MOONG - UKEM - TSF - GIFT - TACC - ALT - UKEM - GIFT - INGRS - UKEM - GIFT -
นายอานนท์ ปวีณวัฒน์ปวีณวัฒน์กรรมการ
นายเขียน วงศ์สุรีย์วงศ์สุรีย์กรรมการ
นายนพพร เทพสิทธาเทพสิทธากรรมการอิสระ
นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ตันสิทธิพันธ์กรรมการอิสระ
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์อุชุไพบูลย์วงศ์กรรมการอิสระ
นายพละ สุขเวชสุขเวชกรรมการอิสระ
นายนพพร เทพสิทธาเทพสิทธาประธานกรรมการตรวจสอบ
นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ตันสิทธิพันธ์กรรมการตรวจสอบ
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์อุชุไพบูลย์วงศ์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3