UMS 1 ( -0.01 -0.95% )

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ UMS “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์วรรณสถิตย์ประธานกรรมการ
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริมหากิจศิริรองประธานกรรมการBROOK - GJS - GSTEL - INOX - SUC - SUSCO - TFI - TTA - BROOK - GJS - GSTEL - INOX - SUC - SUSCO - TFI - TTA - BROOK - GJS - GSTEL - INOX - SUC - SUSCO - TFI - TTA - PMTA - BROOK - GJS - GSTEL - SUC - SUSCO - TTA - NUSA - PMTA - BROOK - SUSCO - BROOK - GSTEL - INOX - SUC - SUSCO - TFI - TTA - NUSA - PMTA - GSTEL - SUC - TFI - TTA - PMTA - GSTEL - SUC - TFI - TTA - NUSA - PMTA -
นายสมพร จิตเป็นธมจิตเป็นธมกรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)
นายเชีย วัน ฮัทโจเซฟวันกรรมการ
นายสมพร จิตเป็นธมจิตเป็นธมกรรมการ
นายเอกวัจน์ อมรวิวัฒน์อมรวิวัฒน์กรรมการอิสระ
นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุลธรรมาพิทักษ์กุลกรรมการอิสระ
พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้วปัญญาแก้วกรรมการอิสระ
นายธราธร วงศ์ประศาสตร์วงศ์ประศาสตร์กรรมการอิสระPMTA - PMTA - PMTA - PMTA -
นายเอกวัจน์ อมรวิวัฒน์อมรวิวัฒน์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุลธรรมาพิทักษ์กุลกรรมการตรวจสอบ
พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้วปัญญาแก้วกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3