UOBKH 7 ( -0.05 -0.69% )

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ UOBKH “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายวี อี เชาว์อีประธานกรรมการ
นายเช็ค เต็ค ตันเต็คกรรมการ
นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้มนาคมณฑนาคุ้มกรรมการ
นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ปฐมศักดิ์กรรมการ
นายโยธิน วิริเยนะวัตร์วิริเยนะวัตร์กรรมการ
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรตั้งเจตนาพรกรรมการอิสระNINE -
นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์ชินธรรมมิตร์กรรมการอิสระKSL - KSL - KSL - KSL - KSL - KSL - KSL -
นายโล โป เวงโปกรรมการอิสระ
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรตั้งเจตนาพรประธานกรรมการตรวจสอบNINE -
นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์ชินธรรมมิตร์กรรมการตรวจสอบKSL - KSL - KSL - KSL - KSL - KSL - KSL -
นายโล โป เวงโปกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3