WINNER 3 ( 0.02 0.65% )

บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ WINNER “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายปราการ ทวิสุวรรณทวิสุวรรณประธานกรรมการ
นายเจน วองอิสริยะกุลวองอิสริยะกุลกรรมการผู้จัดการ
นางวรรณพร วองอิสริยะกุลวองอิสริยะกุลกรรมการ
นางสาวกนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎาเกรียงไกรกฤษฎากรรมการ
นางสาวกนลลัส วองอิสริยะกุลวองอิสริยะกุลกรรมการ
นางวิไลพร ตัณทนาวิวัฒน์ตัณทนาวิวัฒน์กรรมการ
นายสุรภัทร์ โรจนวิศาสโรจนวิศาสกรรมการ
นายปราการ ทวิสุวรรณทวิสุวรรณกรรมการอิสระ
ดร.วารุณี วารัญญานนท์วารัญญานนท์กรรมการอิสระ
น.ส.ทิพวรรณ อุทัยสางอุทัยสางกรรมการอิสระUWC -
นายปราการ ทวิสุวรรณทวิสุวรรณประธานกรรมการตรวจสอบ
ดร.วารุณี วารัญญานนท์วารัญญานนท์กรรมการตรวจสอบ
น.ส.ทิพวรรณ อุทัยสางอุทัยสางกรรมการตรวจสอบUWC -
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3