WORK 20 ( 0.20 1.03% )

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 พฤษภาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ WORK “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายปัญญา นิรันดร์กุลนิรันดร์กุลประธานกรรมการWORK - WORK - WORK - WORK - WORK - WORK -
นายประภาส ชลศรานนท์ชลศรานนท์รองประธานกรรมการWORK - WORK - WORK - WORK - WORK - WORK -
นายพาณิชย์ สดสีสดสีกรรมการ
นางวิชนี ศรีสวัสดิ์ศรีสวัสดิ์กรรมการ
นายคณิต วัฒนประดิษฐ์วัฒนประดิษฐ์กรรมการ
นายชลากรณ์ ปัญญาโฉมปัญญาโฉมกรรมการ
พ.ต.อ.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจใจชาญสุขกิจประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสมเกียรติ ติลกเลิศติลกเลิศกรรมการตรวจสอบ
นางพรทิพย์ ดุริยประณีตดุริยประณีตกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3