B52 1 ( -0.03 -4.35% )

บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

“ B52 “ ปันผล 2564

หากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน ผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน์จากเงินปันผลที่จะได้รับ

บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
15-03-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
15-03-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3