KBSPIF 10 ( 0.05 0.50% )

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรี
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

“ KBSPIF “ ปันผล 2564

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกำไรสะสมเพียง (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรี
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
17-02-202101-03-202117-03-2021เงินปันผล0.254001/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
18-11-202030-11-202021-12-2020เงินปันผล0.245018/Aug/2020-30/Sep/2020
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3