MIDA 1 ( -0.02 -3.03% )

บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

“ MIDA “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยโครงสร้างเงินทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯมากที่สุด

บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
06-03-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
06-03-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
08-03-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
08-03-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
10-03-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
14-03-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
06-03-201518-03-201530-04-2015เงินปันผล0.0055601/01/14-31/12/14
06-03-201518-03-201530-04-2015หุ้นปันผล10 : 101/01/14-31/12/14
05-03-201422-04-201408-05-2014เงินปันผล0.0055501/01/13-31/12/13
05-03-201422-04-201408-05-2014หุ้นปันผล10 : 101/01/13-31/12/13
12-03-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
09-03-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/11-31/12/11
11-03-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2010-31/12/2010
25-03-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
23-03-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
25-03-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
26-03-2007ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2006-31/12/2006
01-03-200511-03-200528-04-2005เงินปันผล0.5500
24-02-200404-03-200427-04-2004เงินปันผล0.7000
15-07-200329-05-200320-06-2003เงินปันผล2.1500
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3