TIW 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

“ TIW “ ปันผล 2564

ในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี

บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
27-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
27-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
28-02-201902-05-201917-05-2019เงินปันผล1.0001/Apr/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
26-05-201704-08-201725-08-2017เงินปันผล1.0001/04/16-31/03/17
23-05-201605-08-201626-08-2016เงินปันผล20.00 
25-05-201504-08-201521-08-2015เงินปันผล2.0001/04/14-31/03/15
23-05-201404-08-201422-08-2014เงินปันผล2.0001/04/13-31/03/14
23-05-201302-08-201323-08-2013เงินปันผล9.2301/04/12-31/03/13
21-05-201203-08-201224-08-2012เงินปันผล4.6301/04/11-31/03/12
23-05-201105-08-201126-08-2011เงินปันผล6.6001/04/2010-31/03/2011
26-05-201005-08-201026-08-2010เงินปันผล8.9201/04/2009-31/03/2010
25-05-200931-07-200924-08-2009เงินปันผล2.8801/04/2008-31/03/2009
23-05-200806-06-200821-07-2008เงินปันผล3.9701/04/2007-31/03/2008
25-05-200706-06-200719-07-2007เงินปันผล4.7101/04/2006-31/03/2007
29-05-200607-06-200626-07-2006เงินปันผล2.8300
27-05-200508-06-200526-07-2005เงินปันผล7.3200
21-05-200403-06-200426-07-2004เงินปันผล4.8200
16-05-200303-06-200323-07-2003เงินปันผล6.5800
22-05-200204-06-200223-07-2002เงินปันผล1.1000
20-02-200205-03-200225-04-2002เงินปันผล3.0200
22-02-200103-04-200124-05-2001เงินปันผล2.4000
22-02-200003-04-200025-05-2000เงินปันผล2.6400
23-02-199905-04-199928-05-1999เงินปันผล4.4400
23-02-199807-04-199828-05-1998เงินปันผล0.4400
20-02-199702-04-199723-05-1997เงินปันผล5.3600
22-02-199601-04-199623-05-1996เงินปันผล8.2900
08-02-199503-04-199526-05-1995เงินปันผล6.3800
11-04-199424-03-199407-06-1994เงินปันผล3.0700
15-03-199305-04-199315-06-1993เงินปันผล5.5600
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3