2S 6 ( 0.25 4.10% )

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ 2S “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ภัทราพร ศรีบูรณะพิทักษ์ศรีบูรณะพิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201201-04-201115,0003.35ซื้อ
ภัทราพร ศรีบูรณะพิทักษ์ศรีบูรณะพิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201212-05-20113,5002.72ซื้อ
สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูลลีสวัสดิ์ตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201230-03-20129,277,0252.52ซื้อ
สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูลลีสวัสดิ์ตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201219-12-20126,000,0002.48ซื้อ
สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูลลีสวัสดิ์ตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-01-201327-12-20122,000,0002.44ซื้อ
แสงรุ้ง นิติภาวะชนนิติภาวะชนผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201310-01-20132,512,2250.00รับโอน
สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูลลีสวัสดิ์ตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201318-01-20137,000,0002.46ซื้อ
สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูลลีสวัสดิ์ตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201305-04-20136,490,0002.68ซื้อ
แสงรุ้ง นิติภาวะชนนิติภาวะชนผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201316-08-20132,180,0002.50ซื้อ
แสงรุ้ง นิติภาวะชนนิติภาวะชนผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-09-201304-09-20131,000,0002.20ซื้อ
ธนทัต ชวาลดิฐชวาลดิฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201426-06-2014195,0000.00รับโอน
ธนทัต ชวาลดิฐชวาลดิฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201426-06-2014281,9060.00รับโอน
ธนทัต ชวาลดิฐชวาลดิฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201426-06-2014211,5000.00รับโอน
ปรีดา วงศ์สถิตย์พรวงศ์สถิตย์พรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201409-07-20141,100,0004.42ขาย
ปรีดา วงศ์สถิตย์พรวงศ์สถิตย์พรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201418-09-20141,379,4005.45ขาย
ปกรณ์ อ่อนแก้วอ่อนแก้วผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201626-12-201629,5006.65ซื้อ
ปกรณ์ อ่อนแก้วอ่อนแก้วผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201709-03-201729,5008.05ขาย
ปกรณ์ อ่อนแก้วอ่อนแก้วผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201710-03-201733,0007.94ซื้อ
ปรีดา วงศ์สถิตย์พรวงศ์สถิตย์พรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-10-201703-10-201785,0000.83ขาย
ปรีดา วงศ์สถิตย์พรวงศ์สถิตย์พรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-10-201704-10-20171,394,4240.75ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3