AGE 3 ( 0.12 3.80% )

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ AGE “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
พนม ควรสถาพรควรสถาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201105-10-2011200,0004.42ซื้อ
พนม ควรสถาพรควรสถาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201107-10-2011240,0004.48ซื้อ
บุญเลิศ ปลื้มสืบกุลปลื้มสืบกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ17-10-201114-10-201110,0005.30ซื้อ
บุญเลิศ ปลื้มสืบกุลปลื้มสืบกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ20-10-201119-10-20115,0005.10ซื้อ
บุญเลิศ ปลื้มสืบกุลปลื้มสืบกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ25-10-201120-10-20115,0004.88ซื้อ
พนม ควรสถาพรควรสถาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-10-201121-10-20112,9764.96ซื้อ
พนม ควรสถาพรควรสถาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-11-201101-11-2011200,0004.98ซื้อ
บุญเลิศ ปลื้มสืบกุลปลื้มสืบกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ22-11-201121-11-201110,0005.50ซื้อ
บุญเลิศ ปลื้มสืบกุลปลื้มสืบกุลคู่สมรสใบสำคัญแสดง22-11-201121-11-201110,0004.28ซื้อ
บุญเลิศ ปลื้มสืบกุลปลื้มสืบกุลคู่สมรสใบสำคัญแสดง30-11-201129-11-201110,0004.26ซื้อ
บุญเลิศ ปลื้มสืบกุลปลื้มสืบกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201101-12-201110,0005.70ซื้อ
บุญเลิศ ปลื้มสืบกุลปลื้มสืบกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201102-12-201120,0005.80ซื้อ
บุญเลิศ ปลื้มสืบกุลปลื้มสืบกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201106-12-201120,0005.85ซื้อ
บุญเลิศ ปลื้มสืบกุลปลื้มสืบกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201107-12-201130,0005.90ซื้อ
บุญเลิศ ปลื้มสืบกุลปลื้มสืบกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ09-12-201108-12-201130,0006.00ซื้อ
บุญเลิศ ปลื้มสืบกุลปลื้มสืบกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201109-12-201130,0006.00ซื้อ
บุญเลิศ ปลื้มสืบกุลปลื้มสืบกุลคู่สมรสใบสำคัญแสดง13-12-201109-12-201110,0005.10ซื้อ
บุญเลิศ ปลื้มสืบกุลปลื้มสืบกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201113-12-201130,0005.95ซื้อ
บุญเลิศ ปลื้มสืบกุลปลื้มสืบกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201114-12-201130,0005.95ซื้อ
บุญเลิศ ปลื้มสืบกุลปลื้มสืบกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201115-12-201110,0005.70ซื้อ
บุญเลิศ ปลื้มสืบกุลปลื้มสืบกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201205-01-201217,0005.50ซื้อ
บุญเลิศ ปลื้มสืบกุลปลื้มสืบกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201206-01-201230,0005.50ซื้อ
บุญเลิศ ปลื้มสืบกุลปลื้มสืบกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201212-01-201240,0005.73ซื้อ
บุญเลิศ ปลื้มสืบกุลปลื้มสืบกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201213-01-201220,0005.60ซื้อ
บุญเลิศ ปลื้มสืบกุลปลื้มสืบกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201225-01-201210,0005.65ซื้อ
บุญเลิศ ปลื้มสืบกุลปลื้มสืบกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ12-03-201209-03-20127,5005.95ซื้อ
บุญเลิศ ปลื้มสืบกุลปลื้มสืบกุลคู่สมรสใบสำคัญแสดง12-03-201209-03-20128,0005.20ซื้อ
อมร ธรรมอภิพลธรรมอภิพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201229-11-2012200,0003.48ขาย
อมร ธรรมอภิพลธรรมอภิพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201226-12-2012250,0003.32ขาย
อมร ธรรมอภิพลธรรมอภิพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201303-01-2013250,0003.46ขาย
อมร ธรรมอภิพลธรรมอภิพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201311-01-2013100,0003.46ขาย
อมร ธรรมอภิพลธรรมอภิพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201314-01-2013250,0003.56ขาย
อมร ธรรมอภิพลธรรมอภิพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-02-201318-02-2013656,2503.68ขาย
พนม ควรสถาพรควรสถาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201313-06-2013300,0002.60ซื้อ
พนม ควรสถาพรควรสถาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201324-06-2013200,0002.54ซื้อ
บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญบำเพ็ญบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201419-03-2014168,7500.00รับโอน
พนัส ควรสถาพรควรสถาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201410-04-2014365,5600.00โอนออก
นิอร จันทร์แจ่มแสงจันทร์แจ่มแสงผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201416-05-201450,0002.14ขาย
นิอร จันทร์แจ่มแสงจันทร์แจ่มแสงผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201421-05-2014200,0002.14ขาย
สิราวิชญ์ ทรัพย์เตชิตมณีทรัพย์เตชิตมณีผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201421-05-2014337,4400.00โอนออก
นิอร จันทร์แจ่มแสงจันทร์แจ่มแสงผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201422-05-2014100,0002.16ขาย
พนัส ควรสถาพรควรสถาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201421-07-2014402,1160.00โอนออก
นิอร จันทร์แจ่มแสงจันทร์แจ่มแสงผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201418-08-2014200,0000.00โอนออก
พนม ควรสถาพรควรสถาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201417-12-2014500,0001.93ซื้อ
บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญบำเพ็ญบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201512-02-2015618,6400.00โอนออก
บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญบำเพ็ญบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201513-02-2015185,6250.00โอนออก
อัครเดช พันทะสารพันทะสารผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201505-03-20151,409,4380.00โอนออก
บุญเลิศ ปลื้มสืบกุลปลื้มสืบกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ25-03-201524-03-2015100,0002.82ขาย
บุญเลิศ ปลื้มสืบกุลปลื้มสืบกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ25-03-201524-03-201570,0002.70ซื้อ
บุญเลิศ ปลื้มสืบกุลปลื้มสืบกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ31-03-201527-03-2015170,0002.40ขาย
บุญเลิศ ปลื้มสืบกุลปลื้มสืบกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ02-04-201531-03-2015105,0002.26ซื้อ
อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจรรุจิเกียรติกำจรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-04-201524-04-201525,0002.50ซื้อ
อัครเดช พันทะสารพันทะสารผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201519-05-2015900,6800.00โอนออก
บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญบำเพ็ญบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201502-06-2015660,0530.00โอนออก
นิอร จันทร์แจ่มแสงจันทร์แจ่มแสงผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201504-06-2015500,0000.00โอนออก
บุญเลิศ ปลื้มสืบกุลปลื้มสืบกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ26-06-201526-06-2015186,6662.32ขาย
พนัส ควรสถาพรควรสถาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201503-09-201553,6290.00โอนออก
พนม ควรสถาพรควรสถาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201521-09-20151,000,0001.70ซื้อ
อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจรรุจิเกียรติกำจรผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201521-09-2015240,0001.71ซื้อ
พนม ควรสถาพรควรสถาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201504-12-2015165,0001.44ซื้อ
พนม ควรสถาพรควรสถาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201508-12-201582,5001.40ซื้อ
พนม ควรสถาพรควรสถาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201509-12-2015116,9001.29ซื้อ
พนม ควรสถาพรควรสถาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201515-12-201550,0001.28ซื้อ
พนม ควรสถาพรควรสถาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201621-01-20168,677,2250.00โอนออก
พนม ควรสถาพรควรสถาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201621-01-201645,268,4220.00โอนออก
พนม ควรสถาพรควรสถาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201621-01-201655,958,0170.00โอนออก
พนม ควรสถาพรควรสถาพรคู่สมรสหุ้นสามัญ27-01-201621-01-201612,642,0710.00โอนออก
พนม ควรสถาพรควรสถาพรคู่สมรสหุ้นสามัญ27-01-201621-01-201639,307,2710.00โอนออก
พนม ควรสถาพรควรสถาพรบุตรหุ้นสามัญ27-01-201621-01-201639,307,2710.00รับโอน
ปณิตา ควรสถาพรควรสถาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201622-01-201667,768,0170.00โอนออก
ปณิตา ควรสถาพรควรสถาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201622-01-201628,460,7450.00โอนออก
พนม ควรสถาพรควรสถาพรบุตรหุ้นสามัญ27-01-201622-01-201628,460,7450.00รับโอน
พนม ควรสถาพรควรสถาพรบุตรหุ้นสามัญ27-01-201622-01-201667,768,0170.00รับโอน
พนม ควรสถาพรควรสถาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201609-09-2016500,0001.35ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3