AJ 27 ( 3.65 15.47% )

บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ AJ “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
กิตติภัค จึงเจริญกุลจึงเจริญกุลบุตรหุ้นสามัญ11-05-201507-05-201510,000,0007.95ซื้อ
ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์สุทธิสัมพัทน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201507-05-201510,000,0007.95ขาย
กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์สุทธิสัมพัทน์บุตรหุ้นสามัญ22-06-201519-06-201510,000,0007.80ซื้อ
ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์สุทธิสัมพัทน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201519-06-201510,000,0007.80ขาย
กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์สุทธิสัมพัทน์บุตรหุ้นสามัญ24-09-201523-09-201510,000,0007.35ซื้อ
ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์สุทธิสัมพัทน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201523-09-201510,000,0007.35ขาย
กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์สุทธิสัมพัทน์บุตรหุ้นสามัญ08-10-201507-10-20156,415,5556.30ซื้อ
ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์สุทธิสัมพัทน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201507-10-20156,415,5556.30ขาย
กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์สุทธิสัมพัทน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201623-06-201610,000,0005.95ซื้อ
ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์สุทธิสัมพัทน์คู่สมรสหุ้นสามัญ24-06-201623-06-201610,000,0005.95ขาย
กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์สุทธิสัมพัทน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-07-201620-07-201610,000,0006.75ซื้อ
ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์สุทธิสัมพัทน์คู่สมรสหุ้นสามัญ21-07-201620-07-201610,000,0006.75ขาย
กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์สุทธิสัมพัทน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201631-08-201610,000,0006.50ซื้อ
ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์สุทธิสัมพัทน์คู่สมรสหุ้นสามัญ01-09-201631-08-201610,000,0006.50ขาย
กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์สุทธิสัมพัทน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201717-01-20177,700,00011.80ซื้อ
ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์สุทธิสัมพัทน์คู่สมรสหุ้นสามัญ18-01-201717-01-20177,700,00011.80ขาย
กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์สุทธิสัมพัทน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201724-01-201712,300,00011.80ซื้อ
ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์สุทธิสัมพัทน์คู่สมรสหุ้นสามัญ26-01-201724-01-201712,300,00011.80ขาย
กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์สุทธิสัมพัทน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201703-07-20171,000,00012.50ซื้อ
กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์สุทธิสัมพัทน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201805-03-20185,710,00014.48ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3