AJA 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ AJA “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ณษิกา มีมโนนันท์มีมโนนันท์คู่สมรสหุ้นสามัญ11-07-201805-07-2018400,0000.39ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3