AKP 2 ( 0.03 1.97% )

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ AKP “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์บุณยอุดมศาสตร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201325-01-20137,3502.00ซื้อ
สุวัฒน์ เหลืองวิริยะเหลืองวิริยะผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201325-01-20131,196,6302.00ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3