AKR 1 ( -0.04 -3.64% )

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ AKR “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
พิทักษ์ ไชยเจริญไชยเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201210-11-201160,0000.65ซื้อ
พิทักษ์ ไชยเจริญไชยเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201201-12-2011100,0000.65ซื้อ
พิทักษ์ ไชยเจริญไชยเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201201-02-201250,0000.71ซื้อ
พิทักษ์ ไชยเจริญไชยเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201222-02-2012100,0000.72ซื้อ
พิทักษ์ ไชยเจริญไชยเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201223-02-201250,0000.71ซื้อ
พิทักษ์ ไชยเจริญไชยเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201227-02-201250,0000.72ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรืองแย้มบุญเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-02-201228-02-2012200,0000.72ซื้อ
พิทักษ์ ไชยเจริญไชยเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201213-09-2012480,0000.85ขาย
วิชิต แย้มบุญเรืองแย้มบุญเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201225-12-2012200,0001.39ซื้อ
ดนุชา น้อยใจบุญน้อยใจบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201226-12-2012200,0001.37ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรืองแย้มบุญเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201226-12-2012500,0001.39ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรืองแย้มบุญเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201328-12-2012100,0001.32ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรืองแย้มบุญเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201304-01-2013200,0001.32ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรืองแย้มบุญเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201301-03-2013200,0002.02ขาย
วราห์ ทองประสินธุ์ทองประสินธุ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201312-06-201360,0001.62ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรืองแย้มบุญเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201309-07-2013100,0001.47ซื้อ
รุ่งนภา จิตต์ประทุมจิตต์ประทุมผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201310-07-2013100,0001.40ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรืองแย้มบุญเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201310-07-2013100,0001.40ซื้อ
รุ่งนภา จิตต์ประทุมจิตต์ประทุมผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-07-201317-07-2013100,0001.56ขาย
วิชิต แย้มบุญเรืองแย้มบุญเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201317-07-2013100,0001.56ขาย
วิชิต แย้มบุญเรืองแย้มบุญเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201323-08-2013100,0001.37ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรืองแย้มบุญเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201329-08-201316,5001.30ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรืองแย้มบุญเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201330-08-201383,5001.30ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรืองแย้มบุญเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201315-10-2013300,0001.60ขาย
วีระ นิยมไทยนิยมไทยผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-02-201407-02-2014190,0001.11ขาย
วีระ นิยมไทยนิยมไทยผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201412-02-2014190,0001.13ซื้อ
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201404-03-20141,000,0001.18ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรืองแย้มบุญเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201410-03-2014100,0001.18ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรืองแย้มบุญเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201417-03-201450,0001.18ซื้อ
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201418-03-2014500,0001.19ซื้อ
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201425-03-20147,389,4970.00รับโอน
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201416-04-2014220,5001.18ซื้อ
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201417-04-2014900,0031.17ซื้อ
วีระ นิยมไทยนิยมไทยผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201417-07-2014200,2001.30ขาย
วิชิต แย้มบุญเรืองแย้มบุญเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-07-201424-07-2014200,0001.45ขาย
ดารณี กันตามระกันตามระผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201414-08-2014400,0001.57ขาย
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201414-08-2014400,0001.59ขาย
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201422-08-2014400,0001.83ขาย
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201418-09-20142,200,0002.12ขาย
วิชิต แย้มบุญเรืองแย้มบุญเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201418-09-2014100,0002.10ขาย
วิชิต แย้มบุญเรืองแย้มบุญเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201422-09-2014100,0002.20ขาย
ดารณี กันตามระกันตามระผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201423-09-2014200,0002.50ขาย
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-10-201420-10-2014200,0002.14ซื้อ
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-11-201405-11-2014200,0002.66ขาย
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-11-201407-11-2014200,0002.72ขาย
วิชิต แย้มบุญเรืองแย้มบุญเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-11-201410-11-2014400,0002.85ขาย
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201414-11-20141,000,0002.83ขาย
วิชิต แย้มบุญเรืองแย้มบุญเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201424-11-2014300,0002.72ขาย
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201425-11-2014200,0002.64ซื้อ
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201412-12-2014100,0002.60ซื้อ
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201415-12-2014100,0002.48ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรืองแย้มบุญเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201415-12-2014100,0002.50ซื้อ
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201418-12-2014100,0002.44ซื้อ
อุรวีณ์ กนกพฤกษ์กนกพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201419-12-20146,000,0002.43ซื้อ
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201419-12-201450,0002.40ซื้อ
อุรวีณ์ กนกพฤกษ์กนกพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201422-12-20141,900,0002.45ซื้อ
อุรวีณ์ กนกพฤกษ์กนกพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201423-12-20142,100,0002.57ซื้อ
อุรวีณ์ กนกพฤกษ์กนกพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201429-12-2014787,7002.50ซื้อ
อุรวีณ์ กนกพฤกษ์กนกพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201530-12-20142,493,7002.47ซื้อ
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201513-01-2015500,0003.00ขาย
อรรถยุต วุฒิธรรมมีวุฒิธรรมมีผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201514-01-2015100,0002.84ซื้อ
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201520-01-201550,0003.02ซื้อ
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201521-01-20151,000,0003.16ขาย
วิชิต แย้มบุญเรืองแย้มบุญเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201521-01-2015200,0003.20ขาย
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201503-02-2015300,0002.90ซื้อ
อุรวีณ์ กนกพฤกษ์กนกพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-02-201506-02-20151,718,6002.98ซื้อ
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201505-03-2015100,0002.98ซื้อ
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201512-03-201550,0002.92ซื้อ
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201513-03-201550,0002.90ซื้อ
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201516-03-2015100,0002.77ซื้อ
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201523-03-2015100,0002.50ซื้อ
อุรวีณ์ กนกพฤกษ์กนกพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-05-201507-05-20155,000,0001.94ซื้อ
อรรถยุต วุฒิธรรมมีวุฒิธรรมมีผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201522-07-2015100,0001.89ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรืองแย้มบุญเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-08-201506-08-2015250,0002.00ขาย
อุรวีณ์ กนกพฤกษ์กนกพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201519-11-2015392,8001.76ซื้อ
อุรวีณ์ กนกพฤกษ์กนกพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201523-11-20151,611,2001.74ซื้อ
อุรวีณ์ กนกพฤกษ์กนกพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201524-11-2015496,0001.72ซื้อ
อุรวีณ์ กนกพฤกษ์กนกพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201527-11-2015500,0001.63ซื้อ
อุรวีณ์ กนกพฤกษ์กนกพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201530-11-2015467,0001.62ซื้อ
อุรวีณ์ กนกพฤกษ์กนกพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201501-12-2015533,0001.62ซื้อ
อุรวีณ์ กนกพฤกษ์กนกพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201502-12-2015500,0001.60ซื้อ
อุรวีณ์ กนกพฤกษ์กนกพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201503-12-20151,500,0001.55ซื้อ
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201511-12-2015100,0001.36ซื้อ
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201522-12-2015100,0001.35ซื้อ
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201630-12-2015100,0001.37ซื้อ
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201604-02-201650,0001.35ซื้อ
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201616-02-201650,0001.37ซื้อ
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201614-03-2016100,0001.47ขาย
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201618-03-2016100,0001.45ซื้อ
ปริญญา นาคฉัตรีย์นาคฉัตรีย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-04-201605-04-2016100,0001.43ซื้อ
ดนุชา น้อยใจบุญน้อยใจบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-11-201703-11-20171,792,6090.00โอนออก
วราห์ ทองประสินธุ์ทองประสินธุ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201811-05-2018108,0001.18ขาย
อุรวี กนกพฤกษ์กนกพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201819-07-20185,000,0001.15ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3