AMARIN 5 ( -0.10 -1.87% )

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ AMARIN “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สุภาวดี โกมารทัตโกมารทัตผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-10-201125-10-201111,30011.60ขาย
สุภาวดี โกมารทัตโกมารทัตผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-10-201126-10-201138,70011.50ซื้อ
สุภาวดี โกมารทัตโกมารทัตผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-10-201127-10-201111,00011.50ขาย
สุภาวดี โกมารทัตโกมารทัตผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-11-201107-11-20116,30011.50ขาย
สุภาวดี โกมารทัตโกมารทัตผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-11-201108-11-20113,70011.50ขาย
เมตตา อุทกะพันธุ์อุทกะพันธุ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201625-01-201645,161,2370.00โอนออก
ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์อุทกะพันธุ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201625-01-201634,000,0000.00รับโอน
ชีวพัฒน์ ณ ถลางผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201723-08-2017220,0005.12ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3