AMATA 18 ( -0.20 -1.09% )

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ AMATA “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
กำจร วรวงศากุลวรวงศากุลคู่สมรสหุ้นสามัญ28-03-201226-03-201210,00016.20ซื้อ
วิบูลย์ กรมดิษฐ์กรมดิษฐ์คู่สมรสหุ้นสามัญ14-01-201309-01-2013100,00019.80ขาย
วิกรม กรมดิษฐ์กรมดิษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201318-03-201328,000,00026.75ขาย
วิกรม กรมดิษฐ์กรมดิษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201319-03-201320,000,00026.75ขาย
อนุชา สิหนาทกถากุลสิหนาทกถากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201412-03-20142,500,00011.84ซื้อ
วิบูลย์ กรมดิษฐ์กรมดิษฐ์คู่สมรสหุ้นสามัญ30-04-201529-04-2015150,00017.20ขาย
วิกรม กรมดิษฐ์กรมดิษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201517-09-201524,400,00012.30ขาย
อนุชา สิหนาทกถากุลสิหนาทกถากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-11-201510-11-20152,339,3000.00รับโอน
วิกรม กรมดิษฐ์กรมดิษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201628-12-201535,90012.20ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3