AMC 5 ( 0.42 10.05% )

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ AMC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ชิดชนก โท้มะวงศ์โท้มะวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201210-05-2012800,0001.88ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3