APCO 4 ( -0.04 -1.01% )

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ APCO “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
จันทร์ทิพย์ ทะสุยะทะสุยะผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201122-11-20111,0004.24ซื้อ
ศิริทิพย์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201123-11-201115,0004.18ขาย
ศิริทิพย์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201124-11-201110,0004.24ขาย
ศิริทิพย์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201125-11-201115,0003.87ซื้อ
สุรีย์พร ตียปรีชญาตียปรีชญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201223-01-201289,3000.00โอนออก
ศิริทิพย์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201203-04-2012240,0000.00โอนออก
ชินการ สมะลาภาสมะลาภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201221-08-20125,000,0000.00โอนออก
จำนงศรี หาญเจนลักษณ์หาญเจนลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201323-01-2013100,0007.50ซื้อ
ชิงชัย หาญเจนลักษณ์หาญเจนลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ21-06-201323-01-2013100,0007.50ซื้อ
ชินการ สมะลาภาสมะลาภาคู่สมรสหุ้นสามัญ18-02-201314-02-201361,0008.15ซื้อ
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ21-06-201319-03-2013150,0009.00ขาย
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201319-03-2013150,0009.00ขาย
พรายพล คุ้มทรัพย์คุ้มทรัพย์คู่สมรสหุ้นสามัญ24-06-201303-04-2013150,0008.99ขาย
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ21-06-201304-04-2013100,00010.00ขาย
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201304-04-2013100,00010.00ขาย
พรายพล คุ้มทรัพย์คุ้มทรัพย์คู่สมรสหุ้นสามัญ24-06-201317-05-2013150,0005.94ซื้อ
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201303-06-20132,784,2930.00รับโอน
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ04-06-201303-06-20132,784,2930.00โอนออก
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201303-06-20132,784,2930.00โอนออก
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ06-06-201303-06-20132,784,2930.00รับโอน
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201304-06-2013800,0000.00โอนออก
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ10-06-201306-06-2013100,00010.45ซื้อ
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201306-06-2013100,00010.45ซื้อ
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ14-06-201313-06-2013100,0008.98ซื้อ
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201313-06-2013100,0008.98ซื้อ
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ17-06-201314-06-2013100,0009.08ซื้อ
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201314-06-2013100,0009.08ซื้อ
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ21-06-201320-06-201360,0008.85ซื้อ
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201320-06-201360,0008.85ซื้อ
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ24-06-201321-06-201340,0008.75ซื้อ
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201321-06-201340,0008.75ซื้อ
ชิงชัย หาญเจนลักษณ์หาญเจนลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ26-11-201325-11-201320,2009.95ขาย
ชิงชัย หาญเจนลักษณ์หาญเจนลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ14-01-201408-01-201419,8009.90ขาย
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ27-05-201422-05-2014150,00018.67ขาย
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201422-05-2014150,00018.67ขาย
ชิงชัย หาญเจนลักษณ์หาญเจนลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-09-201410-09-201410,00029.00ขาย
ชิงชัย หาญเจนลักษณ์หาญเจนลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-09-201422-09-201410,00030.00ซื้อ
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201411-12-201443,00026.88ซื้อ
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ15-12-201411-12-201443,00026.88ซื้อ
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201412-12-2014216,80027.02ซื้อ
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ15-12-201412-12-2014216,80027.02ซื้อ
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-02-201503-02-2015180,0000.00รับโอน
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ03-02-201503-02-2015180,0000.00รับโอน
ศิริทิพย์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201512-05-2015295,6002.51ซื้อ
ศิริทิพย์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201514-05-201578,8002.42ซื้อ
ศิริทิพย์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201515-05-2015400,0002.42ซื้อ
ศิริทิพย์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201518-05-201550,0002.44ซื้อ
ศิริทิพย์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201520-05-2015140,0002.53ซื้อ
อรพิมล ประเสริฐวิทย์ประเสริฐวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201527-05-2015300,0002.56ซื้อ
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ19-06-201517-06-201510,000,0000.00โอนออก
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201517-06-201510,000,0000.00โอนออก
ศิริทิพย์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-07-201524-07-20151,331,3100.00โอนออก
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ07-08-201506-08-201540,000,0000.00โอนออก
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201506-08-201540,000,0000.00โอนออก
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201514-08-2015100,0001.74ซื้อ
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ17-08-201514-08-2015100,0001.74ซื้อ
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201517-08-2015100,0001.74ซื้อ
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ18-08-201517-08-2015100,0001.74ซื้อ
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201519-08-201550,0001.63ซื้อ
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ20-08-201519-08-201550,0001.63ซื้อ
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201526-08-201550,0001.54ซื้อ
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ27-08-201526-08-201550,0001.54ซื้อ
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201527-08-201550,0001.58ซื้อ
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ28-08-201527-08-201550,0001.58ซื้อ
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201531-08-201550,0001.52ซื้อ
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ01-09-201531-08-201550,0001.52ซื้อ
จันทร์ทิพย์ ทะสุยะทะสุยะผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201521-09-2015860,0000.00โอนออก
ชิงชัย หาญเจนลักษณ์หาญเจนลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ20-10-201516-10-2015150,0005.98ซื้อ
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ14-12-201511-12-2015100,0001.48ซื้อ
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201511-12-2015100,0001.48ซื้อ
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201514-12-201530,0001.44ซื้อ
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ15-12-201514-12-201530,0001.44ซื้อ
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201517-12-201510,0001.53ซื้อ
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ18-12-201517-12-201510,0001.53ซื้อ
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201521-12-201510,0001.51ซื้อ
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ22-12-201521-12-201510,0001.51ซื้อ
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201607-04-20161,000,0001.55ซื้อ
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ11-04-201607-04-20161,000,0001.55ซื้อ
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201623-12-20169,955,4010.00รับโอน
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ29-12-201623-12-20169,955,4010.00โอนออก
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201623-12-20169,955,4010.00โอนออก
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ29-12-201623-12-20169,955,4010.00รับโอน
ชิงชัย หาญเจนลักษณ์หาญเจนลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201812-01-2018600,0001.20ซื้อ
ชิงชัย หาญเจนลักษณ์หาญเจนลักษณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-01-201812-01-2018500,0001.20ซื้อ
พิเชษฐ์ วิริยะจิตราวิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201827-06-201820,0004.95ซื้อ
อรุณี วิริยะจิตราวิริยะจิตราคู่สมรสหุ้นสามัญ28-06-201827-06-201820,0004.95ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3